Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ARTI -
ART AND WRITING B.V. (hierna te noemen ARTI), met vennootschapszetel te 3500 Hasselt, Kapelstraat 42, ondernemingsnummer 0783.393.675 (BTW-nummer BE0783.393.675). Eventuele afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door ARTI uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing mocht zijn, blijven alle overige bepalingen van kracht.

2. Aanbiedingen/Totstandkoming
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Pas na schriftelijke acceptatie van een opdracht door ARTI komt
een overeenkomst tot stand. De ARTI-directie behoudt zich het recht voor de klant per aangetekend schrijven te melden dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt en dit binnen een periode van 8 dagen na ontvangst van de door de klant ondertekende overeenkomst. De overeenkomst is bindend voor de klant, die erkent de inhoud ervan te kennen en te aanvaarden.

3. Leveringstermijn
3.1. De door ARTI genoemde (leverings-)termijn is naar beste weten vastgesteld, maar kan niet als een
bindende termijn worden beschouwd, tenzij door ARTI uitdrukkelijk en schriftelijk gegarandeerd.
3.2. Bij excessieve overschrijding van de (leverings-)termijn (vanaf 9 mnd.) van producten, heeft de klant het recht, na aangetekend schrijven, de overeenkomst te ontbinden. Voor deze ontbinding moet ons een redelijke termijn worden gegund en ARTI is uitsluitend verplicht tot terugbetaling van eventuele vooruitbetalingen mits de overschrijding niet te wijten is aan de klant zelf (bijvoorbeeld: gegevens te laat geleverd,...).
3.3. Alle goederen worden verzonden en vervoerd op risico van de klant.
3.4. De goederen worden geacht door ARTI te zijn geleverd bij afgifte aan de vervoerder. Het risico van
niet-en niet-tijdige levering evenals beschadiging van de goederen is ten laste van de klant.
3.5. ARTI behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke levering uit te voeren en zal in voorkomend
geval de klant hierover uitleg verschaffen.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Alle genoemde bedragen zijn netto prijzen. De omzetbelasting, andere belastingen en heffingen,
alsmede transportkosten en verzekeringen komen ten laste van de klant. Bankkosten zijn ten laste van de klant.
4.2. ARTI levert de goederen zoals gespecificeerd in de overeenkomst (bestelbon, per E-mail, …).
4.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient te worden betaald binnen 15 dagen na aflevering. Indien in delen geleverd wordt zal naar rato per geleverd deel worden gefactureerd.
4.4. Betaling zal plaats vinden zonder aftrek of verrekening of opschorting wegens tegenvorderinge uit
welke hoofde dan ook.
4.5. Bij niet-uitvoering op de vervaldag zal ARTI 1% rente per maand of gedeelte daarvan in rekening
brengen, met een minimum van 25 euro. Bovendien wordt het saldo dat niet betaald is op de vervaldag
vermeerderd met een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 62 euro. Deze schadevergoeding komt overeen met de hinder die ARTI aldus ondergaat en met de in dit verband gemaakte kosten. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. Bij wanbetaling wordt het volledige bedrag in éénmaal opeisbaar.
4.6. Geleverde zaken blijven eigendom van ARTI totdat alle door de klant verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Het is de klant niet toegestaan deze zaken aan derden te verpanden of aan hen op enigerlei andere wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht af te staan, over te dragen of ten nadele van ons te beperken.
4.7. Klachten doen geen afbreuk aan de betalingsplicht van de klant.
4.8. Indien de prijzen van bestelde producten tussen het ogenblik van de bestelling stijgen omdat de
producent/importeur/hoofdverdeler prijsverhogingen doorvoert zal ARTI contact opnemen met de klant om te overleggen of de bestelling nog doorgang kan vinden mets aanpassing van de prijs aan de gewijzigde omstandigheden.

5. Ontbinding
5.1. Indien de klant te laat betaalt of enige overige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft ARTI het recht de leveringen te onderbreken en deze overeenkomst te ontbinden. Ontbinding vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Reeds geleverde zaken dienen kosteloos aan ARTI te worden geretourneerd.
5.2. Iedere partij heeft bovendien het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.

6. Klachten
6.1. De conformiteit van de levering inzake hoeveelheid en kwaliteit en de zichtbare gebreken worden
gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen. De klant dient enig zichtbaar gebrek of nietconforme levering ten laatste binnen de 48 uur na levering schriftelijk en bij aangetekend schrijven of aangetekende mail te melden aan ARTI. De verborgen gebreken dienen binnen de acht dagen na ontdekking ervan schriftelijk per aangetekend schrijven/mail ter kennis te worden gebracht van ARTI.
6.2. Indien de klacht van de klant gegrond is, is ARTI enkel gehouden hetzij tot herstelling van het product, indien de producent of importeur de herstelling kan uitvoeren of vervanging van het betreffende product of door conforme levering of tot terugbetaling van het product met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. De verzendkosten van vervangende leveringen komen ten laste van de klant. ARTI zal in samenspraak met de klant nagaan op welke wijze de kosten voor elke partij zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden.

7. Garantie
7.1. De garantie die ARTI toekent is deze die door de producent, leverancier of importeur wordt verleend en maximaal deze welke in de wetgeving betreffende de consumentenbescherming is voorzien ingeval de klant een particulier is.
7.2. De in dit artikel genoemde garantie vervalt indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ARTI, welke de klant niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd, zelf herstelt of door een derde laat herstellen.
7.3. Indien de klant de goederen aanwendt voor een andere bestemming dan deze die ervoor bedoeld is of indien de goederen onoordeelkundig worden gebruikt, onderhouden of bewaard, vervalt de garantieverplichting van ARTI.
7.4. Extra kosten die ontstaan bij afwijking van deze bepalingen kunnen door ARTI in rekening worden gebracht bij de klant.
7.5. Ten aanzien van klanten-ondernemers is ARTI enkel gehouden tot teruggave van de vergoeding die
ARTI zelf ontvangt van de producent/importeur/leverancier.

8. Aansprakelijkheid
8.1. ARTI is niet tot verdergaande schadevergoeding gehouden dan tot herstel of vervanging, dan wel maximaal tot terugbetaling van het factuurbedrag.
8.2. ARTI is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen en/of onderaannemers - ook al is die aan hun opzet en/of grove schuld te wijten en schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de goederen.
8.3. ARTI draagt geen aansprakelijkheid voor overmachtssituaties of iedere andere oorzaak die buiten haar wil is ontstaan of voor schade die door toedoen van de klant is ontstaan, onder andere door onjuist gebruik van de goederen, slechte bewaring of indien de goederen oneigenlijk werden gebruikt.

9. Sanctie bij niet-nakoming – Ontbinding
9.1. Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit deze met ARTI gesloten overeenkomst of zonder enige geldige reden de levering weigert, heeft ARTI het recht om, na ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder dat ARTI tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en dit onverminderd het recht voor ARTI om schadevergoeding te vorderen en onder voorbehoud van haar rechten.
9.2. Wanneer de klant de overeenkomst op onrechtmatige wijze verbreekt zal deze een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 10 % van de waarde van de bestelling of verkoopprijs, met een minimum van 50 euro en dit onder voorbehoud van het recht van ARTI om een hogere schadevergoeding te vorderen mits zij daarvan het bewijs levert.
9.3 In geval van faillissement of in vereffeningstelling of onvermogen, wordt de overeenkomst tussen partijen als ontbonden beschouwd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst.

10. Overmacht
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van ARTI, welke van aard zijn dat de levering of de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ARTI kan worden verlangd, zoals bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod, transportbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

11. Slotbepalingen
11.1. Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
11.2. Voor betwistingen die uit deze overeenkomst kunnen voortvloeien zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Limburg afdeling Hasselt en het Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt bevoegd.
11.3. Ten aanzien van de omvang van de wederkerige verplichtingen zijn, behoudens tegenbewijs, onze boeken en bescheiden beslissend.
11.4. ARTI is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treden in werking bij de op het wijzigingsbesluit aangegeven datum.
11.5. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2022.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »